Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Câu hỏi phỏng vấn asp.net

1.      How to prevent ASP pages from caching
            (Làm thế nào để  ngăn không cho các trang của ASP bị cache lại?)
2.      Difference - ASP and ASP.NET
            (Cho biết sự khác biệt giữa ASP và ASP.NET?)
3.      What is the working of output caching in ASP.NET
            (Thế nào là output caching trong ASP.NET?)
4.      Use of Web.configure in ASP.net with examples
            (Cho một số ví dụ về cách sử dụng Web.configure trong ASP.NET?)
5.      Difference - Server.Transfer and Response.Redirect. What should we prefer
            (Hãy cho biết sự khác biệt giữa Server.Transfer và Response.Redirect. Ta nên dùng cách
nào?)
6.      Difference - ADO Recordset and ADO.NET Dataset
            (Hãy cho biết sự khác biệt giữa ADO Recordset và ADO.NET Dataset?)
7.      How to use multiple security levels through secure login
            (Làm thế nào để sử dụng cơ chế an ninh đa cấp thông qua Secure Login?)
8.      Turning off cookies for a page
            (Làm thế nào để tắt chế độ Cookie trong một trang web?)
9.      How to create cookie for a month, permanant cookie
            (Làm sao để tạo Cookie trong một tháng, Cookie vĩnh viễn?)
10.  How to wrap up calls to web service
            (Làm thế nào để bao lại tất cả các yêu cầu đến một dịch vụ Web?)
11.  Describe session handling in ASP
            (Trình bày về cách quản lý Session trong ASP?)
12.  Adding hyperlink column to the DataGrid
            (Làm thế nào để thêm cột hyperlink vào trong DataGrid?)
13.  Abandon session that is alreading running
            (Làm sao để hủy một Session đang chạy?)
14.  Difference - Boxing and unboxing
            (Hãy cho biết sự khác biệt giữa Boxing và Unboxing?)
15.  Using SOAP call
            (Làm thế nào để sử dụng lời gọi đến SOAP?)
16.  Reading XML data using ASP
            (Trong ASP, Làm thế nào để đọc dữ liệu từ XML?)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét