Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Câu hỏi phỏng vấn c#

1.      What’s the implicit name of the parameter that gets passed into the class’ set method?
            (Hãy cho biết tên ngầm định của thông số được truyền vào hàm Set của Class?)
2.      How do you inherit from a class in C#?
            (Làm thế nào để thừa kế từ một lớp trong C#?)
3.      Does C# support multiple inheritance?
            (C# có hỗ trợ đa thừa kế không?)
4.      When you inherit a protected class-level variable, who is it available to?
            (Khi thừa kế một biến Protected trong một Class? Ai sẽ được quyền truy xuất biến này?)
5.      Are private class-level variables inherited?
            (Biến Private có được thừa kế không?)
6.      C# provides a default constructor for me. I write a constructor that takes a string as a parameter, but want to keep the no parameter one. How many constructors should I write?
            (C# luôn cung cấp một hàm Constructor mặc định. Tôi viết một hàm Constructor nhận   một chuỗi làm thông số, và tôi vẫn muốn có một hàm Contructor không có thông số. Vậy tôi sẽ phải viết bao nhiêu hàm Constructor?)
7.      What’s the top .NET class that everything is derived from?
            (Trong .Net, đâu là lớp cơ bản nhất mà các lớp khác phải dẫn xuất từ nó?)
8.      How’s method overriding different from overloading?
            (Overloading khác Overiding như thế nào?)
9.      What does the keyword virtual mean in the method definition?
            (Khi định nghĩa các Method của Class, từ khóa Virtual có ý nghĩa gì?)
10.  Can you declare the override method static while the original method is non-static? No, you can’t, the signature of the virtual method must remain the same, only the keyword virtual is changed to keyword override.
            (Nếu hàm gốc là non-static thì hàm Override nó có được khai báo là static không?)
11.  Can you override private virtual methods?
            (Có thể Override một hàm Private Virtual không?)
12.  Can you prevent your class from being inherited and becoming a base class for some other classes?
            (Có thể nào ngăn không cho một Class được thừa kế bởi Class khác không?)
13.  Can you allow class to be inherited, but prevent the method from being over-ridden?
            (Có cách nào để cho phép một Class được thừa kế bởi Class khác nhưng không cho phép
            các hàm của nó bị Override?)
14.  What’s an abstract class?
            (Thế nào là một Abstract Class?)
15.  When do you absolutely have to declare a class as abstract?
            (Khi nào thì một Class bắt buộc phải được khai báo là Abstract?)
16.  What’s an interface class?
            (Như thế nào là một Interface Class?)
17.  Why can’t you specify the accessibility modifier for methods inside the interface?
            (Tại sao Anh/Chị không được chỉ định từ khóa xác định quyền truy xuất cho các hàm trong Interface?)
18.  Can you inherit multiple interfaces?
            (Có thể thừa kế nhiều interface cùng lúc được không?)
19.  What’s the difference between an interface and abstract class?
            (Interface khác với Abstract Class như thế nào?)
20.  How can you overload a method?
            (Một method có thể được Overload như thế nào?)
21.  What’s the difference between System.String and System.StringBuilder classes?
            (Hãy cho biết khác biệt giữa System.String và  System.StringBuilder class)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét