Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Câu hỏi phỏng vấn lãnh đạo

Đôi khi, với vai trò là một người quản lý của công ty hay của một bộ phận nào đó, bạn ắt hẳn phải có lúc phỏng vấn tìm kiếm các ứng viên vào vị trí quản lý và muốn biết rằng ứng viên đó có đủ các năng lực cần thiết cho vị trí đó hay không. Dĩ nhiên, bạn phải hỏi nhiều thứ như năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, khả năng quản lý và năng lực lãnh đạo, v.v. Thông thường, theo tôi các câu hỏi về chuyên môn, ngoại ngữ thì có vẻ dễ hỏi và dễ đánh giá. Còn đánh giá về mặt quản lý và năng lực lãnh đạo thì thường là những câu hỏi mở và rất khó xác định được năng lực thực sự của ứng viên về mặt này và việc đánh giá thường tùy thuộc vào kinh nghiệm của người phỏng vấn. Kinh nghiệm phỏng vấn? Có thể bạn chưa phỏng vấn vị trí leader lần nào đâu mà có kinh nghiệm. Không sao, bạn có thể chuẩn bị trước bằng cách đặt ra các câu hỏi, đặt ra các tình huống và nhờ ứng viên trả lời. Biết đâu ứng viên có thể đưa ra giải pháp giúp bạn giải quyết các vấn đề đau đầu mà bạn đang gặp trong thực tế đấy.

Sau đây là một số câu hỏi phỏng vấn về năng lực lãnh đạo bạn có thể hỏi ứng viên:
  • You decided to reorganize the department or work unit that you lead. Tell me how you proceeded with the reorganization?
  • Have you ever been a member of a successful team? If so, describe the role you played on the team and in its success.
  • Give me an example of a time when you played a leadership role in an event, an activity, a department or work unit, or a project. Describe how you led the efforts. Tell me how people responded to your leadership.
  • If I were to ask your reporting staff or your peers to comment about your leadership style, your leadership strengths, and your leadership weaknesses, how would they respond? What would this discussion tell me about you as a leader?
  • Tell me about a time when you created agreement and shared purpose from a situation in which all parties originally differed in opinion, approach, and objectives.
  • As a leader within an organization, you must often build support for goals and projects from people who do not report to you and over whom you have no authority. Tell me about a situation in which you demonstrated that you can build the needed support.
  • What are the three most important values you demonstrate as a leader? Tell me a story that demonstrates each of these leadership values in practice within your workplace.
  • During your work experiences while attending college, tell me about a time when you demonstrated that you have leadership ability and skill.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét